Uczniowski Klub Sportowy REFLEKS GOŚCINO
Strona Główna DownloadCzerwiec 17 2021 12:04:09
Nawigacja
Strona Główna
Szukaj
Download
Kontakt
Galeria
Chessarbiter
SP Gościno
Klub szachowy Gens Kolobrzeg
Klub szachowy Solny Grzybowo
Polski Związek Szachowy
Szkółka Szachowa ITORA
Deklaracja członkowska
Zawodnicy UKS Refleks
Informacje o Klubie
Statut Klubu
Sponsorzy klubu
Dokumenty UKS
Kalendarz
Imieniny
Statut

STATUT
UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO
"REFLEKS" GOŚCINO

Na podstawie ustawy z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 1996 roku nr 25, poz. 113) w związku z ustawą z dnia 10 stycznia 1996 roku Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 1996 roku, nr 27, poz. 118) i ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz.U. z 2003 roku nr 96 poz. 873 powołuje się Uczniowski Klub Sportowy "REFLEKS” przy Szkole Podstawowej w Gościnie.

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie kultury fizycznej działające na podstawie niniejszego statutu, zwane w dalszej części statutu „Klubem”, przyjmuje nazwę UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "REFLEKS" GOŚCINO.

§ 2

Siedzibą Klubu jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi mieszcząca się w Gościnie przy ul. Tadeusza Kościuszki 5, z adresem:

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi

UKS REFLEKS Gościno

78 – 120 Gościno

ul. T. Kościuszki 5.

§ 3

Klub działa na terenie wsi Gościno, gminy Gościno oraz powiatu kołobrzeskiego.

§ 4

Klub jest uczniowskim klubem sportowym w rozumieniu art. 7 w/c ustawy o kulturze fizycznej oraz spełnia kryteria organizacji pożytku publicznego w myśl art. 4 ust. 1 pkt. 14 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

§ 5

Klub jest osobą prawną i podlega wpisowi do ewidencji prowadzonej przez starostę.

§ 6

Klub może być członkiem okręgowych, regionalnych i ogólnokrajowych związków, stowarzyszeń i związków sportowych.

§ 7

Klub działa na podstawie w/c ustawy o kulturze fizycznej, ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 8

Klub używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział II. Cele Klubu oraz ich realizacja

§ 9

Celem Klubu jest:

 1. rozwijanie różnych form kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży szkolnej, w tym szachy,
 2. kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości dzieci i młodzieży szkolnej,
 3. rozbudzanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowań kulturą fizyczną,
 4. integrowanie środowisk uczniowskich, rodzicielskich i nauczycielskich na terenie swego działania,
 5. organizowanie wypoczynku o charakterze rekreacyjno-sportowym dla dzieci i młodzieży.

§ 10

Klub realizuje swoje cele w szczególności przez:

 1. upowszechnianie uprawiania dyscypliny sportowej jaką są szachy,
 2. wspomaganie realizacji szkolnych zajęć wychowania fizycznego,
 3. organizowanie aktywnego spędzania czasu wolnego i sportowych zajęć pozalekcyjnych,
 4. organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego,
 5. uczestnictwo i organizację ogólnodostępnych imprez sportowych.

§ 11

Klub realizuje swoje zadania we współdziałaniu z:

 1. kierownictwem, radami szkoły i samorządem uczniowskim,
 2. organami rządowymi i samorządowymi,
 3. innymi klubami i związkami sportowymi oraz stowarzyszeniami i związkami stowarzyszeń,
 4. osobami prawnymi i fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą,
 5. osobami fizycznymi.

§ 12

Klub opiera swoją działalność przede wszystkim na:

 1. społecznej pracy swoich członków i działaczy,
 2. pomocy materialnej i organizacyjnej rodziców uczniów i działaczy,
 3. bazie sportowo – rekreacyjnej szkoły oraz jednostek komunalnych,
 4. dotacjach z jednostek rządowych i samorządowych,
 5. darowiznach.

 

Rozdział III. Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki

§ 13

Członkowie Klubu dzielą się na:

 1. zwyczajnych,
 2. wspierających.

§ 14

1. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być dzieci w wieku przedszkolnym, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych, rodzice uczniów i nauczyciele.

2. Uczniowie w wieku poniżej 16 lat mogą być członkami zwyczajnymi Klubu za zgodą przedstawicieli ustawowych.

3. Członkami wspierającymi Klub mogą być osoby fizyczne i prawne, które zadeklarują pomoc w realizacji celów Klubu, w szczególności pomoc finansową.

§ 15

1. Przyjęcia w poczet członków zwyczajnych i wspierających dokonuje Zarząd Klubu poprzez głosowanie, na podstawie pisemnej deklaracji przystępującego.

2. Członkostwo powstaje z dniem podjęcia przez Zarząd Klubu uchwały o przyjęciu; po podjęciu uchwały Zarząd powiadamia zainteresowanego.

§ 16

1. Członkowie zwyczajni Klubu mają prawo:

 1. uczestniczyć w Walnych Zebraniach Klubu i brać udział w głosowaniu podczas Walnego Zebrania Klubu,
 2. wybierać i być wybieranym do władz Klubu,
 3. zgłaszać do władz Klubu wnioski w sprawach związanych z celami i działalnością Klubu oraz żądać informacji o sposobie ich załatwienia,
 4. brać udział w zajęciach, zawodach, imprezach sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez Klub,
 5. korzystać z urządzeń Klubu na zasadach określonych przez Zarząd Klubu.

2. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 i 2, nie przysługują małoletnim członkom Klubu w wieku poniżej 16 lat.

3. Postanowienia wymienione w ust. 1 pkt. 3 ÷ 5 stosuje się również do członków wspierających; ponadto członkowie ci mają prawo uczestniczyć w walnych zebraniach Klubu z głosem doradczym.

§ 17

1. Wszyscy członkowie Klubu obowiązani są:

 1. troszczyć się o dobro i rozwój Klubu,
 2. brać czynny udział w działalności Klubu – w tym w uczestniczeniu w Walnych Zebraniach Klubu,
 3. przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Klubu.

2. Do obowiązków członków zwyczajnych należy także regularne opłacanie składek członkowskich, a członków wspierających – spełniania zadeklarowanych świadczeń na rzecz Klubu.

3. Członkowie zwyczajni Klubu będący zawodnikami są zobowiązani do godnego reprezentowania barw Klubu oraz wykonywania innych obowiązków, określonych dla zawodników w ustawie o kulturze fizycznej.

§ 18

1. Członkostwo w Klubie ustaje na skutek:

 1. śmierci członka,
 2. wystąpienia z Klubu,
 3. skreślenia z listy członków,
 4. rozwiązania Klubu.

2. Pozbawienie członkostwa przez skreślenie z listy członków może nastąpić, jeżeli członek:

 1. nie spełnia wymagań statutowych,
 2. w sposób zawiniony narusza obowiązki statutowe,
 3. działa na szkodę Klubu,
 4. nie bierze udziału w działalności statutowej Klubu przez okres pół roku,
 5. zalega z płatnością składek przez okres pół roku i mimo pisemnego wezwania świadczenia tego nie spełnia.

3. Uchwałę o skreśleniu z listy członków podejmuje Zarząd Klubu. Od uchwały tej członek może się odwołać do Walnego Zebrania Klubu w ciągu 30 dni od dnia jej doręczenia wraz z uzasadnieniem.

4. Postanowienia ust. 1 ÷ 3 stosuje się odpowiednio do członków wspierających.

 

Rozdział IV. Nagrody i wyróżnienia

§ 19

Członkom Klubu za wzorowe wykonywanie zadań, obowiązków, aktywność na polu krzewienia kultury fizycznej i zdrowotnej oraz za osiągnięcia sportowe i wychowawcze przyznawane mogą być następujące nagrody i wyróżnienia:

 1. pochwały ustne lub pisemne,
 2. nagrody,
 3. dyplomy.

 

Rozdział V. Postępowanie dyscyplinarne

§ 20

1. W stosunku do członków zwyczajnych za naruszenie postanowień statutu lub uchwał władz Klubu mogą być stosowane kary dyscyplinarne:

 1. upomnienie ustne bądź pisemne,
 2. nagana,
 3. pozbawienie członkostwa Klubu.

2. Organem dyscyplinarnym Klubu pierwszej instancji jest Zarząd Klubu, a organem odwoławczym Walne Zebranie Klubu. Do trybu odwoławczego stosuje się odpowiednio regulację zawartą w § 18 ust. 3.

 

Rozdział VI. Władze Klubu oraz ich organizacja

§ 21

1. Władzami Klubu są:

 1. Walne Zebranie Klubu,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata,

3. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zebranie Klubu w głosowaniu tajnym, chyba, że więcej niż połowa członków biorących udział w Walnym Zebraniu opowie się za wyborami w głosowaniu jawnym.

§ 22

1. Walne Zebranie Klubu jest najwyższą władzą Klubu.

2. Do wyłącznych kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy:

 1. uchwalenie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności Klubu,
 2. rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej za okres objęty sprawozdaniem,
 3. wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 4. rozpatrywanie odwołań od uchwał w wypadku przewidzianym w § 18 ust. 3,
 5. dokonywanie zmian w statucie Klubu,
 6. określanie wysokości składki członkowskiej oraz trybu jej uiszczania,
 7. uchwalenie regulaminów działania Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 8. decydowanie o rozwiązaniu się Klubu,
 9. rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw:

a) wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Klubu,

b) dla których statut nie ustala właściwości innych władz Klubu.

§ 23

1. Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze Klubu zwoływane jest przez Zarząd jeden raz w roku jednak nie później niż do 31 marca.

2. Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Klubu zwoływane jest przez Zarząd jeden raz na trzy lata, przed upływem kadencji, jednak nie później niż do 31 marca.

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zwoływane jest przez Zarząd:

 1. z własnej inicjatywy,
 2. na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 3. na wniosek 30% liczby członków Klubu.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane. W uzasadnionych przypadkach porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania może zostać zmieniony.

5. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zebrania, o którym mowa w ust. 1 lub 2, w ciągu 30 dni od upływu terminu albo nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu w ciągu 30 dni od złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3 pkt. 2 i 3, Walne Zebranie Klubu może być zwołane przez Komisję Rewizyjną.

6. Organ zwołujący Walne Zebranie powinien powiadomić na piśmie lub w inny skuteczny sposób o terminie i proponowanym porządku obrad nie później niż 14 dni przed tym terminem.

7. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie Klub zmieniony lub rozszerzony.

8. W Walnym Zebraniu Klubu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez organ, o którym mowa w ust. 1.

§ 24

1. Walne Zebranie Klubu jest prawomocne:

 1. w pierwszym terminie – gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania,
 2. w drugim terminie – bez względu na liczbę członków obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.

2. Uchwały w sprawie zmian statutu i rozwiązania Klubu mogą być podjęte tylko wtedy, gdy w Walnym Zebraniu bierze udział, co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania.

§ 25

1. Z wyjątkiem uchwał, o których mowa w ust. 2 oraz § 32 ust. 1, uchwały Walnego Zebrania Klubu zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, przy czym przy ich obliczaniu uwzględnia się tylko głosy za i przeciw uchwale.

2. Uchwały o zmianie statutu lub rozwiązaniu się Klubu zostają podjęte, jeżeli opowie się za nimi co najmniej 2/3 obecnych członków uprawnionych do głosowania.

3. Z zastrzeżeniem § 21 ust. 3 uchwały są podejmowane w głosowaniu jawnym.

§ 26

1. Zarząd Klubu składa się z 5 – 10 członków, w tym z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika i Sekretarza.

2. O składzie Zarządu każdorazowo decyduje Walne Zebranie Klubu.

3. Wyboru członków Zarządu dokonuje się spośród kandydatów – członków Klubu, którzy wyrazili ustną lub pisemną zgodę na kandydowanie, z ograniczeniem zawartym w art. 3 ust. 2 ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.

§ 27

1. Do kompetencji Zarządu należy:

 1. kierowanie bieżącą działalnością Klubu,
 2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,
 3. przyjmowanie i wykreślanie z listy członków,
 4. uchwalenie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,
 5. powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych,
 6. składanie sprawozdań z działalności Klubu,
 7. zarządzanie majątkiem Klubu,
 8. reprezentowanie Klubu na zewnątrz,
 9. podejmowanie uchwał w sprawie zatrudniania i zwalniania pracowników.

2. Prezes Zarządu kieruje pracą Zarządu; w razie jego nieobecności zastępuje go jeden z wiceprezesów wyznaczony przez Zarząd.

§ 28

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc.

2. Zasady zwoływania posiedzeń oraz podział pracy w Zarządzie określa regulamin działania Zarządu.

3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 5 członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

4. W okresie między posiedzeniami Zarządu Prezes kieruje bieżącą działalnością Klubu i pełni funkcję pracodawcy w stosunku do zatrudnionych pracowników Klubu.

§ 29

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Klubu.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków i wybiera ze swojego składu Przewodniczącego i Sekretarza.

3. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby:

 1. będące członkami organu zarządzającego, ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
 2. skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,

4. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:

 1. przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli gospodarki finansowej Klubu,
 2. przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli stanu majątku oraz sposobów zarządzania tym majątkiem,
 3. kontrolowanie przestrzegania statutu i wykonywania uchwał Walnego Zebrania Klubu,
 4. przedkładanie Walnemu Zebraniu sprawozdania oraz wniosku w sprawie udzielania absolutorium Zarządowi,
 5. wykonywania innych czynności przewidzianych w Statucie.

5. Komisja Rewizyjna ma prawo:

 1. składania zastrzeżeń odnośnie uchwał Zarządu i decyzji jego członków z punktu widzenia legalności, celowości i gospodarki,
 2. wydawania zaleceń pokontrolnych oraz określania sposobów i terminów usunięcia nieprawidłowości,
 3. występowania o zwołanie posiedzenia Zarządu.

§ 30

1. Zasady zwoływania posiedzeń Komisji oraz tryb przeprowadzania przez nią kontroli określa regulamin Komisji.

2. Uchwały Komisji są podejmowane większością głosów przy obecności, co najmniej dwóch jej członków w tym Przewodniczącego lub Sekretarza, a w przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego lub sekretarza.

§ 31

1. Członkostwo w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek:

 1. upływu kadencji, przy czym za datę upływu kadencji uważa się datę złożenia sprawozdania na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym,
 2. ustania członkostwa w Klubie,
 3. zrzeczenia się udziału w tych organach,
 4. odwołania przez Walne Zebranie Klubu.

2. Każdy członek Klubu biorący udział w Walnym Zebraniu może zgłosić wniosek o odwołanie członka Zarządu, któremu nie udzielono absolutorium, nawet gdyby ta sprawa nie była umieszczona w porządku obrad.

3. Członek Komisji Rewizyjnej może być odwołany przez Walne Zebranie bezwzględną większością głosów i przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 32

1. Na miejsce członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Klubu, których członkostwo ustało z przyczyn określonych § 31 pkt.1 ppkt. 2,3,4 władzom tym przysługuje prawo przyjęcia nowych członków spośród członków Klubu, z zastrzeżeniem, że liczba osób nowo przyjętych nie może przekroczyć 1/3 liczby osób pochodzących z wyboru.

§ 33

Dla obsługi administracyjnej Klubu Zarząd może utworzyć biuro, określając jego organizację i zakres działania.

 

Rozdział VII. Majątek Klubu

§ 34

1. Majątek Klubu stanowią, rzeczy ruchome oraz środki finansowe.

2. Środki finansowe na realizację zadań statutowych Klubu uzyskuje się:

 1. ze składek członkowskich,
 2. z darowizn, zapisów i spadków,
 3. z dotacji budżetowych na zadania zlecone Klubowi,
 4. z majątku Klubu,
 5. z innych źródeł.

§ 35

1. W zakresie wynikającym z działalności statutowej i gospodarczej Klub może nabyć prawa i zaciągnąć zobowiązania.

2. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Klubu wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa i Wiceprezesa. Inne osoby mogą dokonywać czynności prawnych w imieniu Klubu wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd.

§ 36

Zabrania się Zarządowi:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Klubu w stosunku do jego członków, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub pracowników oraz osób, z którymi pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli zwanych dalej osobami bliskimi,
 2. przekazywania majątku Klubu na rzecz ich członków, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub pracowników i ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów jak w ust. 1 i 2 lub pracowników i ich osób bliskich na zasadach innych niż dla osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
 4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Klubu, członkowie jego organów lub pracownicy i ich osoby bliskie.

 

Rozdział VIII. Zmiana statutu i rozwiązanie Klubu

§ 37

Uchwały w sprawie zmiany statutu oraz rozwiązania Klubu podejmuje Walne Zebranie Klubu w trybie określonym w § 24 ust. 2 i § 25 ust. 2, jeżeli opowie się za nimi, co najmniej 2/3 członków obecnych przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 38

1. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb likwidacji oraz cel, na który zostaje przeznaczony majątek Klubu.

2. Jeżeli uchwała, o której mowa w ust. 1 nie stanowi inaczej, likwidatorami są Prezes i Wiceprezesi Zarządu Klubu.

 

Rozdział IX. Przepisy końcowe

§ 39

Interpretacja postanowień statutu należy do Zarządu Klubu.

§ 40

Z dniem wejścia niniejszego statutu wszystkie organy Klubu działają wg zasad i kompetencji przez niego określonych.

 

Sponsorzy Klubu
Jeśli Ty lub Twoja firma chcielibyście dołączyć do zacnego grona naszych sponsorów skontaktuj się z nami wysyłając e-mail na adres: elgida@wp.pl Serdecznie zapraszamy do współpracy i gwarantujemy, iż dzieci warte są tego by w nie inwestować.
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Brak postów.
Turnieje
II otwarty Turniej z okazji Konstytucji III maja

XI Mistrzostwa woj zachodniopomorskiego

Koszalińska Liga Przedszkolaków

IV GP Przedszkolaków

II GP SP Arka Medical SPA

III GP SP Arka Medical SPA

III GP SG Arka Medical SPA

Maraton szachów błyskawicznych

ADRES DO KORESPONDENCJI
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi UKS REFLEKS Gościno 78-120 Gościno ul.T.Koścuszki 5
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.


Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie | fashiontrends.icu | frmode.eu